Begeleiding

Eres tú biedt begeleiding voor problemen die primair voortkomen uit het hebben van een ontwikkelingsvoorsprong c.q. het hoogbegaafd zijn. Dit gaat dan met name om de volgende aspecten:
* onderpresteren en motivatieverlies
* onzekerheid of faalangst
* extreem perfectionisme
* negatief zelfbeeld
* moeite in sociale omgang
* moeite met stress en emoties om te gaan
* geen goede leer- en werkstrategieën gebruiken
* gedragsproblemen

Doorgaans wordt de begeleiding gegeven in het kader van de talentgroepen.

Individuele begeleiding
Een andere mogelijkheid is om een consult aan te vragen. In een gesprek wordt de huidige situatie van het kind beschreven en zal er door de ouders en/of school een beeld worden geschetst van wat de problemen zijn. Samen wordt er dan bekeken hoe men kan anticiperen om zodoende het welbevinden van zowel het kind als die van haar (directe) omgeving te verbeteren. Hierbij gaat Eres tú uit van een individuele en persoonlijke aanpak. We vinden het belangrijk om u als ouder(s) en eventueel school bij de begeleiding te betrekken. Op deze manier bieden wij zorg op maat, zorg die het beste aansluit op uw kind en individuele situatie.

Als u meer hulp wilt dan een los consult, om een veranderingsproces op gang te brengen, kunt u zich aanmelden voor een individueel begeleidingstraject. Dit traject start met een intakegesprek, waarin we bespreken wat er precies aan de hand is, wat u wilt bereiken en hoe Eres tú u daarbij kan helpen. Daarna volgt het begeleidingstraject, waarin we aan de hand van gestelde doelen gaan werken met ouders en/of kind. Het begeleidingstraject wordt zowel tussentijds als aan het einde van het begeleidingstraject geëvalueerd.

Ouders en professionals
Naast begeleiding van kinderen, biedt Eres tú ook mogelijkheden voor ouders en professionals aan. Hierbij is te denken aan voorlichting, ondersteuning en begeleiding omtrent het herkennen en omgaan met een kind mer een ontwikkelingsvoorsprong c.q. een hoogbegaafd kind.

Voor nadere informatie omtrent de begeleidingsmogelijkheden of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.